Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek7@um.bialystok.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

Deklaracja (WCAG)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.zlobeknr7.pl. Placówka nie posiada aplikacji mobilnych.

Dane teleadresowe jednostki:

Żłobek Miejski Nr 7
ul. Warszawska 75A
15-201 Białystok
tel: 85 7 411 021.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
• brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

 •  strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany dokumentów, opublikowane zostały przed wejściem ustawy.

Deklarację sporządzono: 2020-09-23.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 26.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

– W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej zlobek7@um.bialystok.pl
– Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Rygorczuk Beata
– Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 85 7411021.
– Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu.
Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub element chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do organu nadzorującego pocztą lub na adres e- mail:

 

zlobek7@um.bialystok.pl
                         adres: ul. Warszawska 75A, 15-201 Białystok
                         tel: 85 7411021

Dostępność architektoniczna:

 1.  Aby dostać się do budynku żłobka należy pokonać od bramki 50 m odcinek drogi, który jest pozbawiony schodów i wszelkich barier architektonicznych (jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie za pomocą domofonu.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. W odległości 60 metrów od budynku żłobka znajduje się parking osiedlowy z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Gabinet dyrektora żłobka znajduje się na parterze, co pozwala na dostęp dla osób poruszających się na wózkach.
 8. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille, a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.