Żłobek dysponuje 132 miejscami w 4 grupach wiekowych:

· grupa niemowlęta- od 20 tyg- 14 miesiaca życia- 20 dzieci

· grupa raczki- 15 miesiaca- 2 lat- 32 dzieci

· grupa średniaki- 2,1- 2.4 lat- 40 dzieci

· grupa starszaki- 2.5-3 lat- 40 dzieci

 

W naszym żłobku pracując z dziećmi wykorzystujemy elementy niżej wymienionych metod, koncepcji i form pracy gwarantujących harmonijny rozwój dziecka:

 1. Metoda pedagogiki zabawy
 2. Elementy Metody W. Sherorn
 3. Elementy zabaw fundamentalnych
 4. Zajęcia muzyczno- rytmiczne
 5. Zajęcia plastyczne
 6. Metody Knillów
 7. Edukację zdrowotną
 8. Elementy dobrego startu M. Bogdanowicz
 9. Bajkoterapię w myśl hasła „Cała Polska czyta dzieciom”

 

W żłobku organizujemy imprezy integracyjne z okazji:

 1. Dnia dziecka
 2. Zakończenia edukacji żłobkowej
 3. Powitania pór roku
 4. Jasełka
 5. Wieczory kolęd
 6. Spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody

Wszystkim dzieciom zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną i pielęgniarską oraz życzliwą i miłą atmosferę.

 

 

Warunki przyjęcia określa Statut Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku z dnia 29 listopada 2021 roku.
Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc.

Ilość wolnych miejsc od miesiąca września związana jest z odejściem dzieci z najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.
Aby zapisać dziecko do żłobka należy zalogować się na stronie https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek/logowanie wprowadzić dane kandydata, wydrukować kartę rekrutacji do żłobka miejskiego i zanieść podpisaną kartę do żłobka pierwszego wyboru. W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.

 

 

W procesie rekrutacji obowiązkowe jest spełnienie poniższych kryteriów:

· Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

· Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, nie wskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.

-Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie bądź zasiłku macierzyńskim w rozumieniu KP oraz urlopie rodzicielskim, na kolejne dziecko.

- Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień. W przypadku dzieci posiadających przeciwwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem od lekarza: pediatry lub rodzinnego.

Dla dziecka, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzeniem jest pieczęć zakładu pracy na karcie zgłoszenia wraz z podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia danych pracownika lub jeden z dokumentów:

· Zaświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej)

· Umowa o pracę

· Umowa cywilnoprawna

· Zaświadczenie o studiach lub nauce w systemie dziennym

 

 

Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy.

Korzystanie z usług żłobka jest odpłatne.

 

uwaga: wypełnienie karty rejestracji dziecka do żłobka nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 28 listopad 2020 17:58 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 18:00 Super User
Artykuł został zmieniony. sobota, 28 listopad 2020 18:01 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 06:28 Super User