Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska @wp.pl

fax.85 732 47 77

tel. 85 741 10 21

Rekrutacja

W Mieście Białystok funkcjonuje elektroniczny system naboru do żłobków miejskich. Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do żłobka powinni zalogować się na stronie  https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok W systemie krok po kroku podane są wskazówki dotyczące wypełnienia karty rekrutacyjnej. Rodzice mają możliwość wyboru trzech placówek, do których chcą zapisać swoją pociechę. Wypełniony i podpisany wniosek składa się w żłobku pierwszego wyboru, który potwierdza w systemie jego przyjęcie. Tylko potwierdzone przez żłobek podanie powoduje, że dziecko zostaje zapisane na listę oczekujących na miejsce. Jednocześnie informujemy, że rodzice co pół roku powinni w systemie rekrutacji elektronicznej przedłużać ważność wniosku. Nie dotrzymanie terminu powoduje usunięcie danych dziecka z systemu.

W czasie pandemii koronawirusa, w celu bezpieczeństwa prosimy o zgłaszanie telefonicznie lub pocztą e-mail faktu wypełnienia wniosku w systemie (tel 85 7 411 021 tonowo wybrać administrację lub dyrektor, e-mail: zlobek.warszawska@wp.pl). Pracownik żłobka na podstawie zgłoszenia zaakceptuje wniosek, a jego papierową wersję – podpisaną przez rodziców należy wrzucić do skrzynki na listy mieszczącej się przed głównym wejściem do placówki lub przesłać pocztą. Potwierdzenie przyjęcia wniosku prześlemy Państwu scanem na podany we wniosku adres e- mail.

 

ZASADY REKRUTACJI
1.Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2.System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone
w statucie żłobka.
3.Zapisy do Żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w Żłobkach Miejskich
w Białymstoku.
4.Nabór jednorazowy skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci do przedszkoli tzn. następuje jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących i 
5.Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
– miejsca na liście oczekujących, wskazywanego przez system,
– ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
6.Rodzic chcący zapisać dziecko do Żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku:
– w systemie zapisuje dziecko do żłobka,
– wskazuje wybrany żłobek oraz kolejne preferencje (możliwe wskazania trzech żłobków w określonej preferencji wyboru),
– drukuje kartę rekrutacji dziecka do żłobka, którą  następnie składa do żłobka pierwszej preferencji wyboru w celu  zarejestrowania.
7.W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.
8.Potwierdzona karta rekrutacji określa miejsce na liście oczekujących do wskazanych żłobków.
9.Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic otrzyma e-maila
z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących.
10.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa
o korzystanie z usług Żłobka.
11.Dzieci kontynuujące uczęszczanie do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.KRYTERIA NABORU zgodne z uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Statutów Żłobków Miejskich
w Białymstoku.

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się – w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – rodzica (opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.

3. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na   urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP.

4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień.W przypadku dzieci posiadających przeciwwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem od lekarza: pediatry lub rodzinnego.

5. W Żłobku obowiązują preferencje dla następujących grup dzieci:

a) dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Białostocką Kartę Dużej Rodziny w proporcji jedno dziecko na dziesięcioro z kolejki w czasie głównego naboru do Żłobka;

b) rodzeństwa dzieci uczęszczających do Żłobka;

c) dzieci pracowników Żłobka.