Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska@wp.pl

tel. 85 741 10 21

fax.85 7324777

  • Logo

OGŁOSZENIE

NABÓR ELEKTRONICZNY

DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Od dnia 19.07.2017 dostępny jest nowy adres do elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok

Zasady rekrutacji wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz w elektronicznym systemie naboru do żłobków.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie przed dniem 1 marca 2017 r. mają możliwość korzystania z elektronicznego systemu naboruhttps://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok  za pomocą loginu z poprzedniego systemu naboru (http://nabor.pcss.pl/bialystok/), przy czym nowe hasło dostępu zostanie przesłane na adres e-mail po użyciu opcji „Nie pamiętam hasła”.

Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie w dniach 1 marca 2017 r. – 6 kwietnia 2017 r. powinni zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru w celu odbioru loginu i hasła do elektronicznego systemu naboru.

Rodzice składający wnioski od 7 kwietnia 2017 r. otrzymają login i hasło podczas rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

 

 
 

ZASADY REKRUTACJI
1.Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2.System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone
w statucie żłobka.
3.Zapisy do Żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w Żłobkach Miejskich
w Białymstoku.
4.Nabór jednorazowy skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci do przedszkoli tzn. następuje jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących i do 20 czerwca każdego roku zostaną podane do publicznej wiadomości wstępne listy dzieci przyjętych od 01 września danego roku.
5.Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
- miejsca na liście oczekujących, wskazywanego przez system,
- ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
6.Rodzic chcący zapisać dziecko do Żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku:
- w systemie zapisuje dziecko do żłobka,
- wskazuje wybrany żłobek oraz kolejne preferencje (możliwe wskazania trzech żłobków w określonej preferencji wyboru),
- drukuje kartę rekrutacji dziecka do żłobka, którą  następnie składa do żłobka pierwszej preferencji wyboru w celu  zarejestrowania.
7.W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.
8.Potwierdzona karta rekrutacji określa miejsce na liście oczekujących do wskazanych żłobków.
9.Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic otrzyma e-maila
z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących.
10.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa
o korzystanie z usług Żłobka.
11.Dzieci kontynuujące uczęszczanie do żłobka nie biorą udziału
w ponownej rekrutacji.

KRYTERIA NABORU

Zgodne z uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia Statutów Żłobków Miejskich
w Białymstoku.
1.Do Żłobków Miejskich zapisywane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2.Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku.
3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się
w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
4.Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.
5.Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
6.W Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci niepełnosprawne (z orzeczoną niepełnosprawnością lub wskazaniem lekarza specjalisty). Pierwszeństwo rozumiane jest jako przyjęcie przed dzieckiem zdrowym, ale zgodnie z kolejnością oczekiwania.
7.Warunkiem przyjęcia dziecka do Grupy Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka utworzonej w Żłobku Miejskim Nr 1 Integracyjnym jest złożona karta zgłoszeniowa z dołączonym orzeczeniem o niepełnosprawności lub wskazaniem lekarza specjalisty i zawarta na jej podstawie umowa o korzystanie z zajęć wspomagających rozwój dziecka. Zapisy do Grupy Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka prowadzone są przez cały rok w podziale na dwa turnusy.
8.Żłobek Miejski Nr 5 w Białymstoku jest placówką specjalistyczną ukierunkowaną na stosowanie diet eliminacyjnych. W związku
z powyższym pierwszeństwo w przyjęciu do tej placówki mają dzieci wymagające takich diet. Pierwszeństwo rozumiane jako przyjęcie przed dzieckiem niewymagającym takich diet, ale zgodnie
z kolejnością oczekiwania.
9. W przypadku, gdy do Żłobka publicznego uczęszcza już dziecko
z danej rodziny, to jego rodzeństwo ma pierwszeństwo w przyjęciu do tego samego żłobka.
10.Rodzic ma obowiązek o każdej zmianie sytuacji w kwestii dotyczącej zatrudnienia, miejsca zamieszkania bądź miejsca odprowadzania podatku, powiadomić Dyrektora Żłobka na piśmie.