Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska@wp.pl

tel. 85 741 10 21

fax.85 7324777

  • Logo

UWAGA RODZICE !!!

REKRUTACJA ROK ŻŁOBKOWY 2020/2021

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji- termin 13-24.07.2020r.  żłobek rekrutuje dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Również w tym okresie placówka przesyła na adres e-mail dokumentacjię niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji- termin 27-31.07.2020. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji - termin 03.08.2020r. godz.15.00 ogłoszenie list dzieci przyjętych.

24-28.08.2020r składanie i weryfikacja dokumentów statutowych( rozliczenie PIT za 2019r, książeczka zdrowia dziecka z aktualnymi szczepieniami lub zaświadczenie lekarskie)w placówce.

 

 

 

 
 

ZASADY REKRUTACJI
1.Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
2.System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone
w statucie żłobka.
3.Zapisy do Żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w Żłobkach Miejskich
w Białymstoku.
4.Nabór jednorazowy skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci do przedszkoli tzn. następuje jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących i 
5.Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
- miejsca na liście oczekujących, wskazywanego przez system,
- ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.
6.Rodzic chcący zapisać dziecko do Żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku:
- w systemie zapisuje dziecko do żłobka,
- wskazuje wybrany żłobek oraz kolejne preferencje (możliwe wskazania trzech żłobków w określonej preferencji wyboru),
- drukuje kartę rekrutacji dziecka do żłobka, którą  następnie składa do żłobka pierwszej preferencji wyboru w celu  zarejestrowania.
7.W przypadku nie posiadania dostępu do Internetu, na prośbę rodzica/ opiekuna dziecka zapisu może dokonać właściwy pracownik Żłobka.
8.Potwierdzona karta rekrutacji określa miejsce na liście oczekujących do wskazanych żłobków.
9.Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic otrzyma e-maila
z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących.
10.Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa
o korzystanie z usług Żłobka.
11.Dzieci kontynuujące uczęszczanie do żłobka nie biorą udziału
w ponownej rekrutacji.

KRYTERIA NABORU

Zgodne z uchwałami Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia Statutów Żłobków Miejskich
w Białymstoku.

1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się - w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - rodzica (opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.

3. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na   urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP.

4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień.W przypadku dzieci posiadających przeciwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem od lekarza: pediatry lub rodzinnego.

5. W Żłobku obowiązują preferencje dla następujących grup dzieci:

a) dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Białostocką Kartę Dużej Rodziny w proporcji jedno dziecko na dziesięcioro z kolejki w czasie głównego naboru do Żłobka;

b) rodzeństwa dzieci uczęszczających do Żłobka;

c) dzieci pracowników Żłobka.