Żłobek Miejski nr 7

15-201 Białystok

ul. Warszawska 75A

zlobek.warszawska@wp.pl

tel. 85 741 10 21

fax.85 7324777

  • Logo

ZWIĘKSZONA LICZBA DZIECI W ŻŁOBKU

Żłobek Miejski Nr 7 w Białymstoku informuje, że GIS w dniu 2 lipca 2020 złagodził obostrzenia i wydał nowe wytyczne, które przede wszystkim w przypadku żłobków i klubów dziecięcych znoszą ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do tych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72 j.t.).

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że od dnia 1 sierpnia wszystkie dzieci, które nie chodziły do żłobka w związku z obostrzeniami ponownie będą figurowały jako dzieci uczęszczające do placówki a rodzice/opiekunowie prawni zgodnie z zapisami § 19 ust. 1 oraz ust. 6 Rozdziału 8 statutu żłobka będą musieli ponieść opłatę za pobyt „pobyt dziecka w żłobku jest płatny, a opłata za pobyt ulega zwrotowi jedynie w przypadku urlopowania dziecka” ( min. 3 miesiące maksimum 6 miesięcy).

Osoby chętne aby oddać dziecko do żłobka od dnia 01.08.2020 ( od 13-31.07.2020- przerwa urlopowa) prosimy o wypełnienie załączonych oświadczeń i zaświadczeń o zatrudnieniu oraz zapoznaniu się z procedurami jakie obowiązują w okresie pandemii w Żłobku Miejskim Nr 7 w Białymstoku. Prosimy o przestrzeganie procedur oraz przyniesienie oświadczenia , że zapoznaliście się Państwo z procedurami oraz zobowiązujecie się przestrzegać. Druki zaświadczeń i oświadczeń zostaną Państwu przesłane na adresy e- mail .

W przypadku gdy dziecko od 01 września odchodzi do przedszkola a rodzice nie chcą korzystać z usług żłobka od 01 sierpnia, powinni złożyć pisemną prośbę o rozwiązanie umowy oraz prośbę o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów. W prośbie o zwrot należy umieścić numer konta na które będą zwracane środki.